U.A.T. ORASUL ABRUD anunta demararea proiectului „Reabilitare, modernizare si extindere ambulatoriu cu inglobare cladire C8 (propuse pentru schimb de destinatie din magazie in ambulatoriu) si amenajare incinte

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS ABRUD, in calitate de beneficiar, cu sediul in oras Abrud, str. Piata Eroilor, nr. 1, judetul Alba, Romania, deruleaza proiectul „Reabilitare, modernizare si extindere ambulatoriu cu inglobare cladire C8 (propusa pentru schimb de destinatie din magazie in ambulatoriu) si amenajare incinte”, cod SMIS 123942, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regional, in baza Contractului de finantare nr. 4809/07.10.2019 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014 – 2020, prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, in calitate de Organism Intermediar.

Intregul continut poate fi consultat in fisierul de mai jos

Anunt modernizare ambulatoriu

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER SPITAL — PERSOANA FIZICA

 Consiliul de administratie al Spitalului Orasenesc Abrud organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de manager persoana fizica, durata determinata, in conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului M.S. nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii si potrivit-prevederilor Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Orsenesc Abrud, aprobat prin Dispozitia Primarului Orasului Abrud nr.38 din data de 05.03.2018.
Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orsenesc Abrud, Abrud, Str. nr. 13, Judelul Alba, in perioada 17.04.2018 – 11.05. 2018, desfasurandu-se in doua etape:

1. Etapa de verificare a Indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilize in anuntul de concurs, care va avea loc in data de 17 aprilie 2018, ora 11:00 (etapa eliminatorie);

2. Etapa de sustinere publica si evaluare a proiectului de management care se va deslasura la sediul Spitalului Orsenesc Abrud, pe baza temelor-cadru, in data de 07 mai 2018, incepand cu ora 10:00 (proba unica).
Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Orasenesc Abrud, Abrud, Str. Republicii nr. 13, Judetul Alba. la Biroul R.U.N.O.S.. piin la data de 13.04.2018, ora 15.00, prezentandu-sc numdrul de pagini din dosarul de concurs.
Calendarul de desfasurare a concursului , conditiile de participare , dosarul de inscriere , temele si structura proiectului de management , bibliografia si regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pot fi consultate mai jos.

Anunt concurs, biblografie

Regulament organizare concurs

Download the PDF file .

Download the PDF file .

 

Anunt angajare asistent medical generalist – 3 posturi

Spitalul Orășenesc Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de 18 decembrie 2017 ora 10:00, concurs/examen, pentru ocuparea a trei posturi vacante în statul de funcții, de asistent medical generalist la următoarele compartimente/sectii : 1 la camera de garda , 1 la neonatologie și 1 la boli infecțioase,  a doua posturi vacante in statul de funcții de infirmiera  si un post de ingrijtoare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată in conformitate cu HG nr. 497/2010 .

Dosarul de înscriere se depune la serviciul personal al unității până la data de 11.12.2017. ora 13.

Concursul va consta în probă scrisă, orala sau interviu.

Proba scrisă va avea loc în data 18.12.2017 ora 1000 la sediul Spitalului Orășenesc Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, iar proba practică și interviul vor avea loc în maxim 2 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Metodologia privind procedura de desfășurare a concursului și informaţii suplimentare de pot obține la telefon 0258/780614, int. 34 – biroul resurse umane, sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro

Continutul integral al anuntului precum si bibliografia de concurs poate fi consultat mai jos

ANUNT CONCURS ANGAJARI DECEMBRIE 2017

CONCURS/EXAMEN PENTRU OCUPAREA A 10 POSTURI VACANTE MEDICI SPECIALISTI

Spitalul Orasenesc Abrud, cu sediul in Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizeaza in data de 27 noiembrie 2017, ora 10:00 ,
concurs/examen, pentru ocuparea a 10 posturi vacante in statul de functii, de medici specialisti cu contract individual de munca pe
perioada nedeterminata, conform Ordinului MS nr. 869/2015, astfel:

1 post medic specialist pediatrie
1 post medic specialist chirurgie generala
1 post medic specialist Anestezie Terapie Intensiva
1 post medic specialist radiologie imagistica medicala
1 post medic specialist medicina interna
1 post medic specialist dermatovenerologie
1 post de medic specialist obstetrica ginecologie
1 post de medic specialist neonatologie
1 post de medic specialist epidemiolog
1 post de medic specialist urgenta la camera de garda

Fiecare candidat va prezenta Ia inscriere atestatul de studii complementare.
Nu se pot ingradi participarea Ia concurs a candidatilor in functie de domiciliu, varsta, sex, religie sau de locul de munca.
Spitalul Orasenesc Abrud asigurind tuturor candidatilor admisi la concurs pentru posturile respective, aparatura medicala necesara
pentru desfasurarea activitatii medicale a fiecarui medic.
Dosarul de inscriere a fiecarui candidat se va depune la secretariatul unitatii in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii in ziarul Viata Medicala, pe pagina de internet a institutiei — www.spitalabrud.ro si prin afisare la sediul acesteia, respectiv pana la data de 6.10.2017 ora 10:00. In cazul in care ultima zi de inscriere coincide cu o zi nelucratoare, candidatii vor putea depune dosarele de inscriere inclusiv in prima zi lucratoare dupe expirarea celor 15 zile . Dosarul va cuprinde urmatoarele documente:
a) cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
b) copia de pe diploma de medic si adeverinta / certificat de confirmare in gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute Ia art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), Ia art. 531 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 618 alin. ( I ) lit. d) sau e) din legea nr. 95,/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 Ia ordin;

CONTINUTUL INTEGRAL AL ANUNTULUI POATE FI DESCARCAT DE MAI JOS

Anunt concurs medici septembrie 2017

 

Concurs pentru ocuparea functiei de director medical

Spitalul Orasenesc Abrud anunta:
Organizarea concursului pentru ocuparea functiei de director medical, in conformitate cu Ordinul MSP nr. 284/2007,
pentru o perioada determinata, de maximum 3(trei) ani, in zilele de 29.08.2017-02.09.2017 ora 10:00
Dosarul de inscriere se depune la secretariatul comisiei de concurs : Plic Aurica, in intervalul 04.08.2017 —18.08.2017. ora 10:00.
Concursul va avea loc in zilele de 29.08.2017-01.09.2017, ora 10:00 la sediul Spitalului Orasenesc Abrud.
Informatii suplimentare la telefon 0258/780614 sau pe site-ul institutiei www.spitalabrud.ro

Conditiile de inscriere si desfasurare a concursului/examenului , bibliografia si temele cadru pentru proiect se gasesc in fisierul de mai jos.

Download the PDF file .

 

CONCURS/EXAMEN PENTRU OCUPAREA A 11 POSTURI VACANTE MEDICI SPECIALISTI

Spitalul Orasenesc Abrud, cu sediul in Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizeaza in data de 4 septembrie 2017, ora 10:00 ,
concurs/examen, pentru ocuparea a 11 posturi vacante in statul de functii, de medici specialisti cu contract individual de munca pe
perioada nedeterminata, conform Ordinului MS nr. 869/2015, astfel:

1 post medic specialist pediatrie
1 post medic specialist chirurgie generala
1 post medic specialist Anestezie Terapie Intensiva
1 post medic specialist radiologie imagistica medicala
1 post medic specialist medicina interna
1 post medic specialist dermatovenerologie
1 post de medic specialist obstetrica ginecologie
1 post de medic specialist neonatologie
1 post de medic specialist epidemiolog
1 post de medic specialist urgenta la camera de garda
1 post de medic specialist laborator
Fiecare candidat va prezenta Ia inscriere atestatul de studii complementare.
Nu se pot ingradi participarea Ia concurs a candidatilor in functie de domiciliu, varsta, sex, religie sau de locul de munca.
Spitalul Orasenesc Abrud asigurind tuturor candidatilor admisi la concurs pentru posturile respective, aparatura medicala necesara
pentru desfasurarea activitatii medicale a fiecarui medic.
Dosarul de inscriere a fiecarui candidat se va depune la secretariatul unitatii in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii in ziarul Viata Medicala, pe pagina de internet a institutiei — www.spitalabrud.ro si prin afisare la sediul acesteia, respectiv pana la data de 3.07.2017 ora 10:0023. In cazul in care ultima zi de inscriere coincide cu o zi nelucratoare, candidatii vor putea depune dosarele de inscriere inclusiv in prima zi lucratoare dupe expirarea celor 15 zile . Dosarul va cuprinde urmatoarele documente:
a) cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
b) copia de pe diploma de medic si adeverinta / certificat de confirmare in gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute Ia art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), Ia art. 531 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 618 alin. ( I ) lit. d) sau e) din legea nr. 95,/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 Ia ordin;

CONTINUTUL INTEGRAL AL ANUNTULUI POATE FI DESCARCAT DE MAI JOS

Anunt concurs medici iunie 2017

Metodologie concurs medici iunie 2017