CONCURS/EXAMEN PENTRU OCUPAREA A DOUA POSTURI VACANTE DE MEDICI SPECIALISTI DERMATOVENEROLOGIE SI MEDICINA INTERNA

Spitalul Orăşenesc Abrud anunţă :

Spitalul Orășenesc Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de 31 mai 2016 ora 1000, concurs/examen, pentru ocuparea a două posturi vacante în statul de funcții, de medici specialiști cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, conform Ordinului MS nr. 869/2015, astfel:

-1 medic specialist dermatovenerologie

-1 medic specialist medicină internă

Fiecare candidat va prezenta la înscriere atestatul de studii complementare.

Nu se pot îngrădi participarea la concurs a candidaților în funcție de domiciliu, vârstă, sex, religie sau de locul de muncă.

Spitalul Orășenesc Abrud asigură tuturor candidaților admiși la concurs pentru posturile respective, aparatura medicală necesară pentru desfășurarea activității medicale a fiecărui medic.

Dosarul de înscriere a fiecărui candidat se va depune la secretariatul unității în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării în ziarul Viața Medicală, pe pagina de internet a instituției – www.spitalabrud.ro și prin afișare la sediul acesteia, respectiv până la data de 16.05.2016 ora 15. În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidaţii vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile. Dosarul va cuprinde următoarele documente:

a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

b) copia de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

ANEXA 3

Continutul intergral poate fi consultat in articolul de mai jos

Download the PDF file .

Concurs/Examen pentru ocuparea a patru posturi vacante de medici specialisti

Spitalul Orasenesc Abrud anunta:

Spitalul Orasenesc Abrud, cu sediul in Abrud, str. Republicii, nr 13, jud. Alba, organizeaza in data de 23 mai 2016 ora 10:00, concurs/examen, pentru ocuparea a patru posturi vacante in statutul de functii, de medici specialisti cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, conform Ordinului MS nr. 869/2015, astfel:

  • 1 post medic in specialitatea pediatrie
  • 1 post medic in specialitatea chirurgie generala
  • 1 post medic in specialitatea ATI
  • 1 post medic in specialitatea radiologie si imagistica medicala

Fiecare candidat va prezenta la inscriere atestatul de studii complementare

Nu se pot ingradi participarea la concurs a candidatilor in functie de domiciliu, varsta, sex, religie sau locul de munca.

Spitalul Orasenesc Abrud asigura tuturor candidatilor admisi la concurs pentru posturile respective, apratura medicala necesara pentru desfasurarea activitatii medicale a fiecarui medic

Dosarul de inscriere a fiecarui candidat se va depune la secretariatul unitatii in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii in ziarul Viata Medicala, pe pagina de internet a institutiei – www.spitalabrud.ro si prin afisarea la sediul acesteia, respectiv pana la data de 09.05.2016 ora 15:0. In cazul in care ultima zi de inscriere coincide cu o zi nelucratoare candidatii vor putea depune dosarele de inscriere inclusiv in prima zi lucratoare dupa expirarea celor 15 zile . Dosarul va cuprinde urmatoarele documente:

a) cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze

b) copia de pe diploma de medic si adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional

c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs

d)dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art 447 alin(1) lit. e) sau f), la rt. 531 alin. (1)lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 la ordin.

Continutul complet al  anuntului de angajare precum si Metodologia de aplicare pot fi consultate in fisierul atasat .

 

Download the PDF file .