ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER SPITAL — PERSOANA FIZICA

 Consiliul de administratie al Spitalului Orasenesc Abrud organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de manager persoana fizica, durata determinata, in conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului M.S. nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii si potrivit-prevederilor Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Orsenesc Abrud, aprobat prin Dispozitia Primarului Orasului Abrud nr.38 din data de 05.03.2018.
Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orsenesc Abrud, Abrud, Str. nr. 13, Judelul Alba, in perioada 17.04.2018 – 11.05. 2018, desfasurandu-se in doua etape:

1. Etapa de verificare a Indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilize in anuntul de concurs, care va avea loc in data de 17 aprilie 2018, ora 11:00 (etapa eliminatorie);

2. Etapa de sustinere publica si evaluare a proiectului de management care se va deslasura la sediul Spitalului Orsenesc Abrud, pe baza temelor-cadru, in data de 07 mai 2018, incepand cu ora 10:00 (proba unica).
Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Orasenesc Abrud, Abrud, Str. Republicii nr. 13, Judetul Alba. la Biroul R.U.N.O.S.. piin la data de 13.04.2018, ora 15.00, prezentandu-sc numdrul de pagini din dosarul de concurs.
Calendarul de desfasurare a concursului , conditiile de participare , dosarul de inscriere , temele si structura proiectului de management , bibliografia si regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pot fi consultate mai jos.

Anunt concurs, biblografie

Regulament organizare concurs

Download the PDF file .

Download the PDF file .