Concurs asistent medical

ANUNŢ

 

 

Spitalul Orășenesc’’ Dr.Alexandru  Borza” Abrud anunţă :

 

Spitalul Orășenesc’’ Dr.Alexandru  Borza” Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de  19.03.2019 ora 1000concurs/examen, pentru ocuparea unui post temporar vacant în statul de funcții de asistent medical , cu contract individual de muncă pe perioadă determinată conform HG  286/2011 in cadrul   Spitalul Orășenesc’ Dr.Alexandru  Borza” Abrud.

 

Concursul  va  consta  în probă scrisă, probă   practica si interviu.

Proba  scrisă  va  avea  loc  în  data  19.03.2019  ora 1000  la  sediul  Spitalul Orășenesc’ DR.ALEXANDRU  BORZA” Abrud,, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, iar   proba  practica si interviu vor  avea  loc   în maxim 2 zile  lucrătoare de la data  susținerii  probei   scrise.

Inscrierea candidaților se va face la secretariatul unității, loc. Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, biroul persona, până la data de  11.03.2019 ora 1000.

Metodologia privind procedura de desfășurare a concursului, tematica și bibliografia se pot obține de pe site-ul institutiei : www.spital abrud.ro sau de la sediul unității.

Informaţii suplimentare la telefon 0258/780614, int. 34 – biroul resurse umane, sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro

Persoane de contact: Holder Iulia sau Plic Aurica,  telefon: 0258/780614, int.34.

anunt concurs (2) metodologie si tematica

ANUNT CONCURS MEDICI

Nr. 5117/21.12.2018

 

ANUNŢ

 

Spitalul Orășenesc”Dr. Alexandru Borza” Abrud anunţă :

 

Spitalul Orășenesc”Dr. Alexandru Borza” Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de 04 MARTIE 2019, ora 1000, concurs/examen, pentru ocuparea a 3 posturi vacante în statul de funcții  de medici specialiști cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, conform Ordinului MS nr. 869/2015, astfel:

 • 1 post medic specialist pediatrie
 • 1 post medic specialist chirurgie generală
 • 1 post de medic specialist obstetrica ginecologieAnunt concurs decembrie

 

CONCURS ASISTENTE MEDICALE

Nr. 3218/06.08.2018

ANUNŢ

 Spitalul Orășenesc’’ Dr.Alexandru  Borza” Abrud anunţă :

Spitalul Orășenesc’’ Dr.Alexandru  Borza” Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de  10.09.2018 ora 1000concurs/examen, pentru ocuparea a 2  posturi vacante în statul de funcții de asistent medical , cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată conform HG  497/2010 in cadrul ambulator –  Spitalul Orășenesc’ Dr.Alexandru  Borza” Abrud.

Concursul  va  consta  în probă scrisă, probă   orală sau interviu.

Proba  scrisă  va  avea  loc  în  data  10.09.2018  ora 1000  la  sediul  Spitalul Orășenesc’ DR.ALEXANDRU  BORZA” Abrud,, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, iar   proba  orală sau interviul  vor  avea  loc   în maxim 2 zile  lucrătoare de la data  susținerii  probei   scrise.

Inscrierea candidaților se va face la secretariatul unității, loc. Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, biroul persona, până la data de 24.08.2018 ora 1000.

Metodologia privind procedura de desfășurare a concursului, tematica și bibliografia se pot obține de pe site-ul institutiei : www.spital abrud.ro sau de la sediul unității.

Informaţii suplimentare la telefon 0258/780614, int. 34 – biroul resurse umane, sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro

Persoane de contact: Holder Iulia sau Plic Aurica,  telefon: 0258/780614, int.34.

MANAGER,

EC.ANCA IONELA NICOLETA

Metodologie

Tematica

ANUNT CONCURS DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Nr. 3125/31.07.2018

Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director financiar contabil, pentru o perioadă determinată, de maximum 3(trei) ani, în zilele de 27.08.2018-31.08.2018 ora 10,00.

Dosarul de înscriere se depune la secretariatul comisiei de concurs : Ref. S Plic Aurica, în intervalul 31.07.2018-17.08.2018 ora 13.

Concursul va avea loc in zilele de 27.08.2018-31.08.2018, ora 10.00, la sediul Spitalului Orășenesc ”Dr. Alexandru Borza”Abrud.

Informaţii suplimentare la telefon 0258/780614, int. 34 sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro

 • Condiţii de înscriere și desfăşurare a concursului/examenului
 • Bibliografie
 • Teme cadru pentru proiect.

Condiţii de înscriere si desfăşurare a concursului/examenului.

I Condiţii de înscriere

La concursul de selecţie se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii generale si specifice.

Criterii generale:

 1. a) au domiciliul stabil în România;
 2. b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 3. c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 4. d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
 2. au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere;
 2. b) copie de pe actul de identitate;
 3. c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
 4. d) curriculum vitae;
 5. e) adeverinţa care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
 6. f) cazierul judiciar;
 7. g) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
 8. h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 9. i) proiectul de specialitate;
 10. j) chitanţa de plată a sumei de participare la concurs în sumă de 100 lei, care se va achita la casieria Spitalului Orășenesc ”Dr. Alexandru Borza”Abrud.

Dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiei de concurs la Spitalul Orășenesc ”Dr. Alexandru Borza”Abrud, până la termenul stabilit pentru finalizarea înscrierilor, care nu poate fi mai târziu de 5 zile lucrătoare înainte de începerea concursului, respectiv 17.08.2018. ora 13. Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Comisia de concurs, în termen de 3 zile de la data finalizării înscrierilor, studiază dosarele depuse şi stabileşte pentru fiecare rezultatul prin înscrierea menţiunii „admis” sau „respins”.

Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

 1. Desfăşurarea concursului /examenului

Pentru ocuparea postului de director financiar contabil, concursul/examinarea constă în următoarele probe de evaluare:

 1. a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
 2. b) susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 3. c) interviul de selecţie.

Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10.

Lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor se desfăşoara pe durata a cel mult 3 ore. Pentru a fi declaraţi „Admişi”, candidaţii trebuie să obţină media finală de cel puţin 7,00, iar la fiecare probă , minimum nota 6,00. Media finala a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare, 7, iar la fiecare probă, minimum nota 6,00. Media finala a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare. La medii finale egale, departajarea candidaţilor se face pe baza mediei obţinute la testul-grilă/ lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor, iar la menţinerea egalităţii, pe baza notei obţinute la interviul de selecţie.

Interviul de selecţie are scopul de a permite membrilor comisiei de concurs/examen să constate, analizând şi rezultatele obţinute la lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor şi proiectul, dacă respectivul candidat îşi va putea îndeplini obligaţiile în noua funcţie şi dacă este cel mai potrivit pentru acest post din punctul de vedere al experienţei profesionale, aptitudinilor de comunicare, aptitudinilor şi cunoştinţelor manageriale şi ambiţiilor profesionale. Interviul de selecţie se desfăşoară în plenul comisiei de concurs/examen.

Comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare la sediul spitalului şi pe site-ul www.spitalabrud.ro în termen de 24 de ore de la finalizarea concursului.

Eventualele contestaţii faţă de rezultatele concursului /examenului pot fi formulate în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor, cu excepţia interviului de selecţie, şi vor fi soluţionate de o comisie de soluţionare a contestaţiilor. Contestaţiile se depun la secretarul comisiei şi modul de soluţionare a contestaţiilor va fi afişat la sediul spitalului.

BIBLIOGRAFIE

PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR BIBLIOGRAFIE DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

 • Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 346/2002, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificările si completările ulterioare;
 • Ordin M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia;
 • Legea nr. 273/2006 – Legea privind finanţele publice locale modificata si completata prin Ordonanţa nr. 63/2010;
 • Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
 • G. nr. 395/2016, privind normele de aplicare al Legii 98/2016
 • Ordonanta nr. 119/1999, privind controlul intern si controlul financiar – preventiv, cu modificările si completările ulterioare;

Ordin M.F.P. nr. 1.792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

Ordin M.S. nr. 1043/2010, privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public;

Ordin M.S.P. nr. 914/2006, pentru aprobarea Normelor privind condiţiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;

 • Ordin M.S.P. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director a spitalului public;
  • Legea cadru 153/2017 salarizare unitara.
  • 153/2018- privind regulamentul sporuri.
  • HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii la Contractul- Cadru pentru ani 2018-2019.

 TEME CADRU PROIEC/ LUCRARE

TEME CADRU PROIECT/ LUCRARE – DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

1.Analiza situatiei economico – financiare a spitalului

 • Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii;
 • Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri, secţii etc.);
 • Alternative de contractare a serviciilor in sistemul asigurărilor sociale de sanatate;
 • Propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului din surse publice si private.

2.Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitatii

 1. Calitatea serviciilor;
 2. Calitatea datelor raportate;
 3. Calitatea personalului;
 4. Satisfactia pacienţilor.

3.Strategia managementului in domeniul achiziţiilor

 1. Stabilirea necesarului de materiale (medicamente, materiale sanitare, alte materiale);
 2. Modalitati de achiziţie;
 3. Evaluarea stocurilor;
 4. Indicatori de eficienta al utilizării stocurilor.

4.Strategia managementului in activitatea de investitii

 1. In echipamente;
 2. Modernizarea de secţii;
 3. Extinderi;
 4. Reparaţii capitale.

5.Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii activitatii spitalului

 1. Fundamentarea activitatilor;
 2. Determinarea cheltuielilor pe secţii si tipuri de cheltuieli;
 3. Indicatori de eficienta determinati pe baza veniturilor si cheltuielilor spitalului.

Candidaţii aleg una dintre temele de mai sus şi dezvoltă un proiect care vizează spitalul public pentru care concurează (maxim 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14), conform structurii propuse mai jos şi îl depun odată cu înscrierea la concurs.

Evaluarea şi susţinerea proiectului de specialitate se fac în plenul comisiei de concurs/examen.

In urma susţinerii orale a proiectului de specialitate, evaluării conţinutului şi a răspunsurilor date la întrebările comisiei de concurs, fiecare membru al comisiei acordă câte o notă. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

 

STRUCTURA PROIECTULUI

 

A.Descrierea situaţiei actuale a spitalului;

B.Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări;

C.Identificarea problemelor critice;

D.Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;

E.Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată:

1 .Scop;

2.Obiective – indicatori;

3.Activităţi:

a)definire;

b)încadrare      în timp – grafic Gantt;

c)resurse necesare – umane, materiale, financiare;

d)responsabilităţi;

4.Rezultate aşteptate;

5.Monitorizare – indicatori;

6.Evaluare – indicatori.

MANAGER,

 1. ANCA IONELA NICOLETA

Întocmit

Ref.S Plic Aurica