Anunt concurs infirmiera si ingrijitoare

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ABRUD

SPITALUL ORASENESC ABRUD

Str. Republicii , nr. 13 , jud. Alba COD 515100 ; Cod fiscal 4562940

Telefon/fax : 0258-780439 , telefon  780614 , 780615;

e-mail : spitalabrud@clicknet.ro

ANUNT

Nr. 1592/12.05.2015

Spitalul Orasenesc Abrud anunta :

Organizarea concursului pentru ocuparea functiei de infirmiera si ingrijitoare , pe perioada nedeterminata in data de 27-28.05.2015 , conform Legii 284/2010 , respectiv HG 497/2010 , privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante , precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar.

Dosarul de inscriere se depune la serviciul personal al unitatii pana la data de 22.05.2015 ora 14.

Concursul va avea loc in data de 27-28.05.2015 , ora 10 la sediul Spitalului Orasenesc Abrud.

Conditii de inscriere , metodologia privind desfasurarea concursului , tematica si bibliografia se pot obtine de la sediul unitatii , e-mail – spital_abrud@clicknet.ro sau de pe site-ul spitalului www.spitalulabrud.ro. Informatii suplimentare la telefon 0258/780614 int. 34.

Continutul integral al anuntului poate fi consultat mai jos

CONCURS INGRIJITOARE DE CURATENIE SI INFIRMIERE

Anunt concurs director financiar contabil

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ABRUD

SPITALUL ORĂŞENESC ABRUD

Str.Republicii, nr. 13, jud. Alba COD 515100; Cod fiscal:4562940

Telefon/fax:0258-780439, telefon:780614,780615;

e-mail:spital_abrud@clicknet.ro

Nr. 1445/29.04.2015

ANUNŢ

Spitalul Orăşenesc Abrud anunţă :

Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director financiar contabil, pentru o perioadă determinată, de maximum 3(trei) ani, în zilele de 25 si 26 mai 2015 ora 10,00.

Dosarul de înscriere se depune la secretariatul comisiei de concurs : Jr. Şoica Mihai Dorin, în intervalul 30.04.2015 – 15.05.2015. ora 14.

Concursul va avea loc in zilele de 25.05.2015-26.05.2015, ora 10.00, la sediul Spitalului Orăşenesc Abrud.

Informaţii suplimentare la telefon 0258/780614 sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro

  • Condiţii de înscriere și desfăşurare a concursului/examenului
  • Bibliografie
  • Teme cadru pentru proiect.

Read more

Caiet de sarcini achizitii lemne de foc

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea autorităţii contractante:

SPITALUL ORĂȘENESC ABRUD

2. Adresa:

515100, str.Republicii, nr.13, Abrud, jud. Alba, tel/fax 0258780614/0258780439, email: spital_abrud@clicknet.ro, site-ul unității www.spitalabrud.ro

3. Obiectul contractului de furnizare:

Achiziţii lemne de foc necesare centralelor termice ale unității.

4. Date privind achiziţia publică:

Se solicită ofertă de preţ pentru lemne de foc, Cod CPV – 09111400-4 Combustibil pe bază de lemn necesar centralelor termice ale unității, după cum urmează:

Lemne de foc esentă tare, specia fag, carpen, rezultat din exploatări forestiere şi din retezarea supralungimilor buştenilor, destinat pentru combustibil, denumit lemn de foc.

Lungime 1-3 m +/- 5 cm

Diametru rotund: 20 – 50 cm;

Despicat : max. 10-15 cm, lăţimea feţei.

Defecte:– lemnul poate avea defectele menţionate la art.2.3 din STAS 2340/1980, cu excepţia putregaiului.

Cantitate solicitată 1100 mst

Întreaga cantitate va fi transportată la sediul Spitalului Orășenesc Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba. Preţul ofertei va conţine şi valoarea cheltuielilor de transport precum şi cheltuielile de manipulare (încărcare,descărcare) la sediul unităţii sus menţionate.

Plata se va efectua la 60 de zile de la facturare.

Nu se accepta oferta alternative.

Durata contractului va fi de aproximativ 150 de zile de la data semnării.

Preţul contractului este ferm pe toată perioada derulării acestuia și va fi exprimat în

lei fără TVA.

Ofertele vor fi depuse la secretariatul autorității contractante, în plic sigilat cu adresă de

înaintare, până la data de 29.04.2015 ora 14.

Ofertele vor fi deschise în data de 30.04.2015 ora 10 la sediul unității, str. Republicii,

nr. 13, loc. Abrud, jud. Alba.

Acord de colaborare pentru ingrijiri la domiciliu Realmed Alba S.R.L.

        Acord de colaborare pentru ingrijiri la domiciliu incheiat cu instituţiile de îngrijiri la domiciliu NR.623 din  16.02.2015

1. PARTI IMPLICATE

Spitalul Orăşenesc Abrud cu sediul în oraşul Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, tel/fax. 0258780614/0258780439, codul fiscal 4562940 în calitate de unitate sanitară trimiţătoare, reprezentat de Ec. Anca Ionela, în calitate de manager şi Ec. Nicoară Terezia, în calitatea de dir. fin. contabil

Si REALMED ALBA S.R.L.cu sediul in.Poiana Ampoiului , Nr. 1A , Jud Alba , tel. 0769112211 codul fiscal 32032540 reprezentată prin administrator Arendas Cristian AX 279322.

Prin prezentul acord de colaborare, unităţile sanitare semnatare convin asupra următoarelor prevederi ce vor reglementa colaborarea în cadrul îngrijirilor la domiciliu post externare:

II. SCOPUL
Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2014-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 40012014, cu modificările şi completările ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 400/2014, la externarea din spital. Furnizorul prestează servicii de îngrijiri medicale la domiciliul/îngrijiri paliative la domiciliu asiguraţilor, cuprinse în Ordinul MS nr. 619/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015. Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu/Ingrijiri paliative la domiciliu furnizate sunt cele aprobate de casa de asigurări de sănătate, respectiv cele prevăzute în planul de îngrijiri paliative la domiciliu.

Read more